Pomiary I dobór urzĄdzeń do kompensacji mocy biernej

Oferujemy wykonywanie pomiarów i analiz związanych z doborem urządzeń do kompensacji mocy biernej jak i pomiarów i analiz zasilania zakładów, monitorowania przepięć i przetężeń oraz badań przyczyn uszkodzeń i awaryjnej pracy urządzeń. Wieloletnia praktyka i ogromne doświadczenie zdobyte po wykonaniu badań w kilku tysiącach zakładów oraz wykorzystywanie najnowocześniejszej aparatury do pomiarów jakości energii elektrycznej pozwala na dokonywanie pełnych ocen i ekspertyz.

W zależności od potrzeb określa się różne typy pomiarów i analiz biorących pod uwagę głównie czas trwania pomiaru energii biernej i interwał, z jakim są wykonywane. Pomiary baterii kondensatorów dzielimy na następujące grupy:

  1. CHWILOWY – trwający z reguły ok. 0,5 do 1h przy zapewnieniu przez klienta reprezentatywnego obciążenia lub charakteru obciążeń powtarzalnych. Stosowany głównie przy doborze baterii kondensatorów dla przewidywalnego rodzaju obciążeń. Interwał z reguły wynosi 1s.
  2. DOBOWY – pomiar w okresie przekroju doby stosowany jako podstawowy pomiar energii biernej. Wykorzystywany jest przy doborze układów do redukcji przekompensowania lub przy zmiennym typie obciążenia w okresie doby. Stanowi najbardziej uniwersalny pomiar energii biernej dobrze oddający przekrój obciążeń w okresie typowego dnia roboczego. Najczęstszym interwałem jest 30-60 s.
  3. WEEKENDOWY – wykonywany jest co najmniej w okresie 2 dni roboczych i dwóch dni wolnych od pracy. Wykonywany przy dużej zmienności charakteru obciążenia mającego wpływa np. na kompensację mocy biernej w okresie: dzień roboczy/dzień wolny od pracy. Najczęstszym interwałem jest 1-10 min.
  4. TYGODNIOWY – pomiar mocy biernej realizowany jest w okresie co najmniej 7 dób. Jest pełnym przekrojem tygodnia dodatkowo wg założeń normy jakościowej EN PN 50-160. Interwał zgodny z normą to 10 min.
  5. PROFIL LICZNIKA ENERGII – świadczymy usługi pobierania danych rejestrowych i profilowych z liczników energii przodujących producentów. Często są one uzupełnieniem, a w niektórych przypadkach głównym źródłem danych do szerokiej analizy zużycia i doboru układów kompensacji.
  6. INNE – w sytuacjach nietypowych, wykonywane są inne pomiary, np. jednocześnie w torze baterii i zasilania, z pomiarem prądu w przewodzie N, szukanie zdarzeń mieszczących się w normie jednak powodujących negatywne skutki dla sieci i odbiorników.

Dla pomiaru mocy biernej, aby móc postawić wnioski i zalecenia potrzebne jest w pierwszej kolejności określenie problemu. Ważne są m.in. wybór metodyki działania, rodzaju, ilości i miejsca wykonania – w ten sposób można dokonać skutecznych pomiarów jakości energii elektrycznej. W tym celu niezbędne są informacje techniczne oraz dane (faktura za energię, zużycia, informacje o sieci zasilającej, taryfie itp.) umożliwiające określenie trafnej metodyki działania. W celu uściślenia jak wyżej zachęcamy do kontaktu, przesłania faktury za energię elektryczną, oraz wypełnienia listy kontrolnej załączonej na naszej stronie. Na podstawie wykonanych pomiarów jest sporządzany raport/analiza/ekspertyza obejmujący(a) prezentację wyników, wnioski i zalecenia.

Na podstawie wykonanych pomiarów jakości energii elektrycznej jest sporządzany raport/analiza/ekspertyza obejmujący(a) prezentację wyników, wnioski i zalecenia.

DOBORY I OPRACOWANIA NA PODSTAWIE DANYCH ZEWNĘTRZNYCH

 

  1. DOBÓR URZĄDZEŃ NA PODSTAWIE DOSTARCZONYCH DANYCH

W przypadku przekazania danych pomiarowych przez klienta w odpowiedniej formacie (zalecany plik źródłowy z analizatora lub dane liczbowe w postaci pliku EXCEL) świadczymy usługę doboru układu kompensacji na podstawie tych danych. Parametry i typ dobranego układu zostanie przedstawiony w ofercie techniczno-cenowej.

 

  1. OPRACOWANIE ANALIZY NA PODSTAWIE DOSTARCZONYCH DANYCH

W przypadku przekazania danych jak wyżej (np. wykonanych własnym analizatorem czy uzyskanych profili z licznika energii), nasza firma może pomóc w opracowaniu raportu/audytu. Nasza odpowiedzialność w tym przypadku ogranicza się do opracowania analizy wyników i doboru stosownych urządzeń na podstawie otrzymanych danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość i poprawność otrzymanych danych czy metodyki pomiaru.

W obu przypadkach poprawność pracy dobranych urządzeń firma OLMEX KMB gwarantuje tylko dla urządzeń swojej produkcji, dla danych pomiarowych przekazanych, w punkcie ich pobrania. Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w zakresie pomiarów kabli, w tym SN. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

© OLMEX KMB Sp. z o.o. All Rights Reserved.